top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder je deze website kunt gebruiken, www.levmetdaan.nl ("Onze Site"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt. Je gaat ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden die ingaan op het moment van je eerste gebruik van Onze Site. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van Onze Site.

1. Definities en Interpretaties

1.1. In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist.

Content/Inhoud

omvat alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer, die wordt weergegeven op, of deel uitmaakt van, Onze Website;

Reclame door Derden

betekent reclame getoond op Onze Site, verstrekt door Derden;

Derde Partij Adverteerder

betekent een partij die verantwoordelijk is voor Advertenties van Derden op Onze Website;

Gebruiker

betekent een Gebruiker van Onze Site;

Gebruikerscontent/Gebruikersinhoud

betekent elke Inhoud die door een Gebruiker aan Onze Site wordt toegevoegd;

We/Ons/Onze

betekent LeV met Daan, waarvan het geregistreerde adres info@levmetdaan.nl. LeV met Daan heeft zijn maatschappelijke zetel in de Laan van Meerdervoort 558a, 2563 BL  Den Haag. Het KVK-nummer van LeV met Daan is: 76760804.

2. Informatie over Ons

2.1. Onze Site is eigendom van en wordt beheerd door LeV met Daan.

3. Toegang tot Onze Site

3.1. Toegang tot Onze Site is gratis.

3.2. Het is uw verantwoordelijkheid om alle regelingen te treffen die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot Onze Site.

3.3. De toegang tot Onze Website wordt aangeboden "zoals ze is" en op basis van "beschikbaarheid". We kunnen Onze Site (of een deel ervan) ten allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. Onder voorbehoud van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn Wij op geen enkele manier aansprakelijk jegens jou als Onze Site (of een deel daarvan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

5. Intellectuele Eigendomsrechten en Gebruik van Onze Site

5.1. Met uitzondering van Gebruikerscontent, behoort alle Inhoud op Onze Site en de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in die Content, tenzij specifiek anders vermeld, tot Ons of is deze aan Ons in licentie gegeven. Alle Inhoud, inclusief Gebruikerscontent, wordt beschermd door toepasselijke Europese en internationale wetten en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

5.2. Met inachtneming van de subartikelen 5.3 en 5.6 mag u Onze Content (inclusief Gebruikerscontent) niet van Onze Site hergebruiken, kopiëren, distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere manier hergebruiken, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebt gekregen om dit te doen van Ons of de relevante Gebruiker.

5.3. U kan:

 1. Onze Site openen, bekijken en gebruiken in elke webbrowser (inclusief, maar niet beperkt tot, in-app webbrowsers);

 2. Onze Site (of een deel ervan) downloaden voor caching;

 3. één exemplaar van alle pagina's van Onze Site afdrukken;

 4. uittreksels van pagina's op Onze Site downloaden; en

 5. pagina's van Onze Site bewaren om deze later en/of offline te bekijken

5.4. De eigenaar en auteur van Content (inclusief Gebruikerscontent) moet altijd worden vermeld bij het hergebruiken van die Content.

5.5. U mag geen Content (inclusief Gebruikerscontent) gebruiken die afgedrukt, opgeslagen of gedownload is van Onze Site voor commerciële doeleinden zonder eerst een licentie van Ons (of Onze licentiegevers of de betreffende Gebruiker, voor zover van toepassing) te verkrijgen om dit te doen. Dit verbiedt niet de normale toegang, weergave en gebruik van Onze Site voor algemene doeleinden, hetzij door zakelijke gebruikers of consumenten.

6. Gebruikerscontent

6.1. U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent. In het bijzonder stemt u ermee in, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om de Gebruikerscontent in te dienen en dat deze in overeenstemming zal zijn met Ons Acceptabel Gebruiksbeleid.

6.2. U stemt ermee in dat u aansprakelijk bent jegens Ons en dat u, voor zover dit wettelijk is toegestaan, Ons zult vrijwaren voor elke inbreuk op de garanties die u hebt gegeven krachtens sub-Clausule 6.1. U bent verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade geleden door Ons als gevolg van een dergelijke schending.

6.3. U (of de licentiegevers die de desbetreffende Inhoud bezitten), behoudt het eigendom van de Gebruikerscontent die u plaatst op Onze Site en alle intellectuele eigendomsrechten in die Gebruikersinhoud. Door Gebruikerscontent op Onze site te plaatsen, verleent u Ons een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruik, opslaan, archiveren, syndiceren, publiceren, verzenden, aanpassen, bewerken, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken, weergeven, uitvoeren en de sub-licentie van uw Gebruikersinhoud met het oog op de exploitatie en promotie van Onze Site.

6.4. Als u Gebruikersinhoud wilt verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen. We zullen redelijke inspanningen leveren om de Gebruikersinhoud van Onze Site te verwijderen. Het verwijderen van Gebruikersinhoud herroept ook de aan Ons verleende licentie om die Gebruikersinhoud te gebruiken onder subartikel 6.3. Houd er rekening mee dat caching of verwijzingen naar uw Gebruikersinhoud mogelijk niet onmiddellijk onbeschikbaar worden gemaakt (of mogelijk helemaal niet onbeschikbaar worden gemaakt waar deze zich buiten Onze redelijke controle bevinden).

6.5. We kunnen Gebruikerscontent van Onze Site afwijzen, herclassificeren of verwijderen wanneer deze in strijd is met Ons Beleid inzake Acceptabel Gebruik, of als We een klacht van een derde partij ontvangen en bepalen dat deze moet worden verwijderd als reactie op die klacht. Als er enige van uw Gebruikersinhoud wordt verwijderd, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen voor de verwijdering.

7. Links naar Onze Site

7.1. U mag naar Onze Site linken op voorwaarde dat:

 1. U dit op een eerlijke en legale manier doet;

 2. U dit niet doet op een manier die enige vorm van associatie, steun of goedkeuring van Onze kant suggereert, indien deze niet-bestaande zijn;

 3. U geen logo's of handelsmerken die op Onze Website worden weergegeven zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt; en

 4. U dit niet op een manier doet die bedoeld is om Onze reputatie te schaden of om er oneerlijk voordeel uit te halen.

7.2. U kunt naar elke pagina op Onze Site linken. Linken naar andere pagina's (bekend als "deep linking") vereist Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7.3. Het framen of integreren van Onze Website op andere websites vereist Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7.4. U mag niet linken naar Onze Site vanaf een andere site waarvan de belangrijkste inhoud van die site (dwz. het primaire doel en de inhoud van de site, met uitzondering van commentaren of soortgelijke informatie van andere Gebruikers) materiaal bevat dat:

 1. seksueel expliciet is

 2. obsceen, opzettelijk aanstootgevend, haatdragend of op een andere manier opruiend is;

 3. geweld bevordert;

 4. elke vorm van onwettige activiteit ondersteunt of bevordert;

 5. discrimineert tegen, of op enige manier lasterlijk is van, een persoon, groep of klasse van personen; ras; geslacht; religie; nationaliteit; beperkingen; seksuele geaardheid; of leeftijd;

 6. is bedoeld of de mogelijkheid heeft om iemand anders te bedreigen, lastig te vallen, te irriteren, te alarmeren, ongemak te veroorzaken, te kwetsen of in verlegenheid te brengen;

 7. is bedoeld of de mogelijkheid heeft iemand anders misleiden;

 8. is bedoeld of de mogelijkheid heeft om de privacy van iemand anders te schenden (of dreigt te schenden);

 9. misleidend een persoon nabootst of de identiteit of verwantschap van een bepaalde persoon verkeerd voorstelt op een manier die is bedoeld om te misleiden (voor de hand liggende parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet vallen onder een van de andere bepalingen van deze subparagraaf 7.4 );

 10. enige vorm van affiliatie met Ons impliceert, waar dit niet het geval is;

 11. inbreekt op of helpt bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten en databaserechten) van enige andere partij; of

 12. is gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting die verschuldigd is aan een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot contractuele plichten en plichten van vertrouwen.

8. Links naar andere sites

8.1. Links naar andere sites kunnen op Onze Site worden opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder Ons toezicht. We veronderstellen noch aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden. Het opnemen van een link naar een andere site op Onze Website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of de partijen die deze sites in hun beheer hebben.

9. Reclame door Derden

9.1. We kunnen Advertenties van Derden op Onze Site plaatsen.

9.2. U stemt ermee in dat u niet zult proberen Advertenties van Derden te verwijderen of te verbergen met HTML / CSS of een andere methode.

9.3. We zijn niet verantwoordelijk voor Advertenties van Derden op Onze Site. Elke Externe Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen Externe Advertenties. We zijn niet verantwoordelijk voor Advertenties van Derden op Onze Site, inclusief maar niet beperkt tot fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen.

10. Disclaimers en Wettelijke Rechten

10.1. Informatie en ander materiaal op Onze Site worden alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden.

10.2. Voor zover toegestaan door de wet, geven We geen enkele verklaring, waarborg of garantie dat Onze Site aan uw vereisten zal voldoen, dat het geen inbreuk zal maken op de rechten van derde partijen, dat het compatibel zal zijn met alle software en hardware, of dat het veilig zal zijn. Indien, als gevolg van het feit dat Wij geen redelijke zorg en bekwaamheid hebben betracht, enige digitale inhoud van Onze Site schade toebrengt aan uw apparaat of andere digitale inhoud die aan u toebehoort (als u een consument bent), heeft u mogelijk recht op bepaalde rechtsmiddelen.

10.3. We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat Onze Inhoud op Onze Site volledig, nauwkeurig en actueel is. We geven echter geen verklaringen, waarborg of garanties (expliciet of impliciet) dat de Inhoud compleet, nauwkeurig of actueel is.

10.4. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van Gebruikerscontent, noch voor meningen, visies of waarden uitgedrukt in Gebruikerscontent. Dergelijke meningen, visies of waarden zijn die van de betreffende Gebruiker en geven op geen enkele manier Onze meningen, visies of waarden weer.

11. Onze Aansprakelijkheid

11.1. Voor zover toegestaan door de wet, aanvaarden We geen enkele aansprakelijkheid jegens enige Gebruiker voor verlies of schade, hetzij voorzienbaar of, contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van (of onvermogen om Onze Site te gebruiken), of de inhoud van, het gebruik van, of vertrouwen op enige Inhoud (inclusief Gebruikerscontent) opgenomen op Onze Site.

11.2. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluiten Wij alle verklaringen, waarborgen en garanties (expliciet of impliciet) uit die van toepassing zijn op Onze Site of op inhoud (inclusief Gebruikerscontent) die is opgenomen op Onze Site.

11.3. Als u een bedrijf bent (dwz. een Gebruiker die Onze Site gebruikt in het kader van zakelijke en / of commerciële redenen), aanvaarden Wij geen aansprakelijkheid voor verlies van winst, verkoop, zaken, of inkomsten; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; verlies van verwachte besparingen; zakelijke onderbreking; of voor enige indirecte of directe verlies of schade.

11.4. We gebruiken alle redelijke vaardigheden en zorg om ervoor te zorgen dat Onze Site vrij is van virussen en andere malware. Onder voorbehoud van subartikel 10.2 aanvaarden Wij echter geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een gedistribueerde denial of service-aanval of ander schadelijk materiaal of een andere gebeurtenis die een nadelige invloed kan hebben op uw hardware, software, gegevens, of ander materiaal dat optreedt als gevolg van uw gebruik van Onze Site of enige andere website waarnaar wordt verwezen op Onze Site.

11.5. Wij veronderstellen noch aanvaarden aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit een verstoring of niet-beschikbaarheid van Onze Site als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, storing van hostingsapparatuur, communicatienetwerkfouten, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen, of wettelijke beperkingen en censuur.

11.6. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden tracht Onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

12. Virussen, Malware en Beveiliging

12.1. We oefenen alle redelijke vaardigheid en zorg uit om ervoor te zorgen dat Onze Site veilig is en vrij is van virussen en andere malware. Wij garanderen echter niet dat Onze Site veilig of vrij is van virussen of andere malware is en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

12.2. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere internetbeveiligingsrisico's.

12.3. U mag niet opzettelijk virussen of andere malware of enig ander materiaal introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is voor of via Onze Site.

12.4. U mag niet proberen om onbevoegd toegang tot Onze Website, de server waarop Onze Website is opgeslagen of elke andere server, computer of database die aangesloten is op Onze Site, te krijgen.

12.5. U mag Onze Site niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval, een gedistribueerde denial of service-aanval of op een andere manier.

13. Acceptabel Gebruiksbeleid

13.1. U mag Onze Site alleen gebruiken op een manier die wettig is en die voldoet aan de bepalingen van deze Clausule 13. Met name:

 1. u moet ervoor zorgen dat u volledig voldoet aan alle lokale, nationale of internationale wetten en / of voorschriften;

 2. u mag Onze Site op geen enkele manier of voor enig doeleinde gebruiken dat onwettig of frauduleus is;

 3. u mag Onze Site niet gebruiken om opzettelijk gegevens te verzenden, te uploaden of op enige andere manier over te dragen die enige vorm van virussen of andere malware of enige andere code die ontworpen is om de hardware, software of gegevens van welke aard dan ook nadelig te beïnvloeden, bevatten; en

 4. u mag Onze Site op geen enkele manier of voor enig doeleinde gebruiken, bedoeld om iemand of personen op welke manier dan ook te schaden.

13.2. Wanneer u Onze Site gebruikt, mag u niet communiceren of anderszins iets doen dat:

 1. seksueel expliciet is;

 2. obsceen, opzettelijk aanstootgevend, haatdragend of op een andere manier opruiend is;

 3. geweld bevordert;

 4. elke vorm van onwettige activiteit ondersteunt of bevordert;

 5. discrimineert tegen, of op enige manier lasterlijk is van, een persoon, groep of klasse van personen; ras; geslacht; religie; nationaliteit; beperkingen; seksuele geaardheid; of leeftijd;

 6. is bedoeld om of de neiging heeft iemand anders te bedreigen, lastig te vallen, te irriteren, te alarmeren, ongemak te veroorzaken, te kwetsen of in verlegenheid te brengen;

 7. is bedoeld of de mogelijkheid heeft iemand anders misleiden;

 8. is bedoeld of de mogelijkheid heeft om de privacy van iemand anders te schenden (of dreigt te schenden);

 9. misleidend een persoon nabootst of de identiteit of verwantschap van een bepaalde persoon verkeerd voorstelt op een manier die is bedoeld om te misleiden (voor de hand liggende parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet vallen onder een van de andere bepalingen van deze subparagraaf 13.2 );

 10. enige vorm van affiliatie met Ons impliceert, waar dit niet het geval is;

 11. inbreekt op of helpt bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten en databaserechten) van enige andere partij; of

 12. is gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting die verschuldigd is aan een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot contractuele plichten en plichten van vertrouwen.

13.3. We behouden Ons het recht om uw toegang tot Onze Site op te schorten of te beëindigen als u de bepalingen van deze Clausule 13 of een van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Verdere acties die We kunnen ondernemen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. het verwijderen van uw Gebruikerscontent op Onze Site;

 2. het u opsturen van een schriftelijke waarschuwing;

 3. het opstarten van juridische procedures tegen u voor de terugeising van alle relevante kosten die voortvloeien uit uw schending op vrijwaringsbasis;

 4. het ondernemen van adequate verdere juridische stappen tegen u;

 5. het bekendmaken van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsinstanties zoals vereist of zoals Wij redelijkerwijs nodig achten; en / of

 6. het ondernemen van alle andere acties die Wij redelijk, noodzakelijk, gepast en wettelijk geoorloofd achten.

13.4. Wij sluiten hierbij elke en alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit enige actie die Wij ondernemen als reactie op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

14. Privacy en Cookies

14.1. Het gebruik van Onze Site wordt ook bepaald door Ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

15. Hoe We Uw Persoonlijke Informatie Gebruiken (Gegevensbescherming)

15.1. Alle persoonlijke informatie die Wij van en / of over u verzamelen, zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met uw rechten en Onze verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

15.2. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 1. uw Gebruikerscontent te hosten;

 2. te antwoorden op berichten die u naar Ons verzendt;

 3. u belangrijke mededelingen te sturen;

16. Communicatie Van Ons

16.1. Als We uw contactgegevens hebben, kunnen We u belangrijke mededelingen per e-mail sturen. Dergelijke kennisgevingen hebben alleen betrekking op belangrijke zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, dienstwijzigingen; wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden; Ons Privacybeleid of Cookiebeleid.

16.2. We zullen u nooit marketing e-mails van welke aard dan ook sturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als u Ons toch toestemming geeft, kunt u op elk gewenst moment afmelden. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails van Ons, kan het maximaal 14 werkdagen duren voordat Wij aan uw verzoek voldoen. Gedurende die tijd kunt u e-mails van Ons blijven ontvangen.

17. Contact Opnemen Met Ons

17.1. Als u contact met Ons wilt opnemen, stuurt u Ons een e-mail rechtstreeks op info@levmetdaan.nl of gebruikt u een van de opties op onze contactpagina.

18. Wijzigingen In Deze Gebruiksvoorwaarden

18.1. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Als We dit doen, worden details van de wijzigingen bovenaan deze pagina gemarkeerd. Dergelijke wijzigingen worden bindend voor u bij uw eerste gebruik van onze website nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. U wordt daarom geadviseerd deze pagina van tijd tot tijd te bekijken.

18.2. In het geval van een conflict tussen de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden en eerdere versies, heeft de huidige versie voorrang, tenzij specifiek anders wordt vermeld.

19. Wetgeving en Jurisdictie

19.1. Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en Ons (hetzij contractueel of anderszins) worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met uitsluitend de Nederlandse Wetgeving.

bottom of page